ەلوردادا 13- تامىزدا وتەتىن ماڭىزدى شارالار اڭداتپاسى
12 تامىز 23:14

ەلوردادا 13- تامىزدا وتەتىن ماڭىزدى شارالار اڭداتپاسى

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - «قازاقپارات» حالىقارالىق اقپارات اگەنتتىگى 13- تامىز كۇنى نۇر-سۇلتاندا وتەتىن ماڭىزدى شارالار اڭداتپاسىن ۇسىنادى.

12:00 دە ق ر تۇڭعىش پرەزيدەنتى اتىنداعى ۇلتتىق قورعانىس ۋنيۆەرسيتەتىندە قازاقستان اۋماعىنداعى VIII ارميالىق حالىقارالىق ويىنداردىڭ سالتاناتتى اشىلۋ ءراسىمى وتەدى.

14:00 دە قالالىق قۋىرشاق تەاترىندا «جاڭعىرىق تۋرالى ەرتەگى» كورسەتىلەدى.

16:00 دە استانالىق سيركتە «ازيا جاڭعىرىعى» حالىقارالىق سيرك ونەرى فەستيۆالى وتەدى.

19:00 دە EXPO ىسكەرلىك ورتالىعىندا باسپا ءسوز تۋرى وتەدى. وندا جازعى كەزەڭدە ەلوردا تۇرعىندارى مەن قوناقتارى ءۇشىن مادەني-ويىن-ساۋىق باعدارلاماسى بار EXPO Camp امبەباپ كەڭىستىگى، اۋقىمدى شوۋ-باعدارلاماسى بار جازعى ساحنا مەن اشىق اسپان استىنداعى ءبي، سونداي-اق NUR ALEM بولاشاق ەنەرگياسى مۇراجايىندا كوللەكتسيونەر-ەتنوگراف باحارگۇل تولەگەننىڭ «جاۋھار جادىگەر» بىرەگەي كورمەسى مەن سۋرەتشى ەلەنا رالينانىڭ «جىلدىڭ جەتى كۇنىندە» دەپ اتالاتىن جەكە سۋرەت كورمەسى كورسەتىلەدى.

جاڭالىقتار