ەلىمىزدە كوروناۆيرۋسپەن اۋىرعان 486 ادامنىڭ جاعدايى اۋىر
19 قاراشا 09:17

ەلىمىزدە كوروناۆيرۋسپەن اۋىرعان 486 ادامنىڭ جاعدايى اۋىر

نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - قازاقستاندا كوروناۆيرۋسپەن اۋىرعان 486 ادامنىڭ جاعدايى اۋىر، دەپ حابارلايدى قازاقپارات دەنساۋلىق مينيسترلىگىنە سىلتەمە جاساپ.

«ق ر دا كوروناۆيرۋس ينفەكتسياسىنا شالدىققاندار تۋرالى 19 -قاراشاداعى مالىمەت بويىنشا، 30876 ادام كوروناۆيرۋس ينفەكتسياسىنان (- 26464+ جانە 4412 ك ۆ ي- ) ەمدەلۋدە، ولاردىڭ ىشىندە 6513 پاتسيەنت ستاتسيوناردا، 24363 ناۋقاس امبۋلاتوريادا ەم قابىلداۋدا.

ك ۆ ي+، ك ۆ ي- شالدىققانداردىڭ اراسىندا: 486 ادامنىڭ جاعدايى اۋىر، 125 پاتسيەنتتىڭ جاعدايى وتە اۋىر، 88 ناۋقاس ءو ج ج اپپاراتىندا جاتىر» ، دەلىنگەن حابارلامادا.

جاڭالىقتار