قازاقستاندا 49 مىڭنان استام ادام كوروناۆيرۋس ينفەكتسياسىنان ەمدەلۋدە
28 قازان 10:20

قازاقستاندا 49 مىڭنان استام ادام كوروناۆيرۋس ينفەكتسياسىنان ەمدەلۋدە

نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - قازاقستاندا 49270 ادام كوروناۆيرۋس ينفەكتسياسىنان ەمدەلۋدە، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنە سىلتەمە جاساپ.

28 -قازانداعى مالىمەت بويىنشا، 49270 ادام كوروناۆيرۋس ينفەكتسياسىنان (- 43376 + جانە 5894 ك ۆ ي- ) ەمدەلۋدە، ولاردىڭ ىشىندە 8485 پاتسيەنت ستاتسيوناردا جاتىر، 40785 ناۋقاس امبۋلاتوريالىق دەڭگەيدە ەم قابىلداپ ءجۇر.

ك ۆ ي+، ك ۆ ي- شالدىققانداردىڭ اراسىندا: 594 ادامنىڭ جاعدايى اۋىر، 152 پاتسيەنتتىڭ جاعدايى وتە اۋىر، 112 ناۋقاس ءو ج ج اپپاراتىندا جاتىر.

جاڭالىقتار