پاۆلودار وبلىسىندا بەلگىسىز زاتتان 7 ادام ۋلانىپ، 5 ءى قايتىس بولدى
29 مامىر 07:51

پاۆلودار وبلىسىندا بەلگىسىز زاتتان 7 ادام ۋلانىپ، 5 ءى قايتىس بولدى

پاۆلودار. قازاقپارات - پاۆلودار وبلىسىندا 7 ادام بەلگىسىز زاتتان ۋلاندى. ادام شىعىنى بار، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى اتالعان ءوڭىردىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنە سىلتەمە جاساپ.

«بارلىعى 7 ادام زارداپ شەكتى. ونىڭ 3 ءى ۇيىندە قايتىس بولدى. قالعان 4 ادام ەرتىس اۋداندىق اۋرۋحاناسىنا جەتكىزىلدى. ونىڭ ىشىندە 1 پاتسيەنت اۋرۋحانانىڭ قابىلداۋ بولىمىندە تاعى ءبىر زارداپ شەگۋشى رەانيماتسيادا جان تاپسىردى. قازىرگى ۋاقىتتا 1 پاتسيەنتتىڭ جاعدايى اۋىر جانە 1 ازامات قالالىق 3№ اۋرۋحاناعا اۋىستىرىلدى»، - دەلىنگەن رەسمي حابارلامادا.

پاۆلودار وبلىستىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، اتالعان ازاماتتار بەلگىسىز زاتتان ۋلانعان.

«اۋرۋحاناداعى پاتسيەنتتەرگە ءتيىستى مەديتسينالىق كومەك كورسەتىلىپ جاتىر»، - دەيدى ۆەدومستۆودان.

جاڭالىقتار