20 قازان 18:41

تەرشەڭدىك نەنىڭ بەلگىسى؟

نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - كەي بالا تەرشەڭ بولادى. ۇيىقتاپ تۇرعاندا تەرلەپ ويانادى، ۇنەمى كيىمىن اۋىستىرۋعا تۋرا كەلەدى. بۇل قانداي دا ءبىر اۋىتقۋ ەمەس پە؟

2 جاسقا دەيىنگى بالالاردا كەزدەسەتىن تەرشەڭدىكتىڭ سەبەبى د دارۋمەنىنىڭ جەتىسپەۋشىلىگى بولۋى مۇمكىن. بۇل جەتىسپەۋشىلىك راحيت اۋرۋىنىڭ سيمپتومى دەپ سانالادى. بۇل كەزدە بالا ۇيىقتاپ جاتقاندا نەمەسە ەمىزگەندە ونىڭ بەتى مەن باسىنىڭ شاشى وسكەن بولىگى قاتتى تەرلەيدى.

3-7 جاس ارالىعىنداعى بالالاردا تاڭداي، مۇرىن، جۇتقىنشاق بادامشالارىنىڭ (ميندالينا)، ليمفا تۇيىندەرىنىڭ ۇلكەيۋى سالدارىنان جوعارعى تىنىس الۋ جولدارى ءجيى قابىناتىن بالالاردىڭ قاتتى تەرلەۋى ليمفالىق دياتەز كەزىندە بولۋى مۇمكىن.

سونداي-اق تەرلەۋگە بەيىمدىلىكتىڭ تاعى ءبىر سەبەبى ولاردىڭ ەموتسيالىق ەرەكشەلىگى مەن تەمپەرامەنتى بولۋى مۇمكىن. ادەتتە بالالار كوڭىل- كۇيى كۇرت وزگەرگەندە، اشۋلانعاندا نەمەسە قاتتى كۇيگەلەكتەنگەندە تەرلەيدى.

بۇل بالانىڭ گيپەرقوزعالعىشتىق فوكتورىنان، ارتىق سالماعى بار بالا بولسا، ونىڭ دەنەبىتىم ەرەكشەلىگىنەن تۋىنداۋى مۇمكىن. سونىمەن قاتار بالا سۋىق تيۋ اۋرۋلارىنان جازىلا باستاعان كەزدە دە تەرشەڭ بولادى.

تەرشەڭدىكتىڭ تاعى ءبىر بەلگىسى - قالقانشا بەزىنىڭ گيپەر قىزمەتى. الايدا گيپەرتيرەوز بالالارعا قاراعاندا، ەرەسەك ادامداردا ءجيى كەزدەسەدى.


جاڭالىقتار