بيىل قانداستار ۇ ب ت- نى ەلگە كەلىپ تاپسىرادى
6 مامىر 07:27

بيىل قانداستار ۇ ب ت- نى ەلگە كەلىپ تاپسىرادى

نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - «وتانداستار قورى» كوممەرتسيالىق ەمەس اكسيونەرلىك قوعامى بيىل قانداستار ۇلتتىق ءبىرىڭعاي تەستىلەۋدى قالاي تاپسىراتىنىن ءتۇسىندىردى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

ۇ ب ت بيىل 16 - مامىر – 5 - شىلدە ارالىعىندا وتەدى. ۇ ب ت تاپسىرعا تىركەلۋ ءۇشىن ورتالىقتىڭ سايتىندا ءوتىنىشتى 14 - مامىرعا دەيىن تولتىرۋ كەرەك. وسى جىلى قانداستار ۇ ب ت- نى قازاقستانعا كەلىپ، وفلاين فورماتتا تاپسىرادى.

تاپسىرۋدىڭ I كەزەڭى - 2022 -جىلعى 25- مامىر / 27- مامىر / 30- مامىر. 2- ماۋسىم / 7-ماۋسىم / 10- ماۋسىم / 25- ماۋسىم. مەكتەپ ءبىتىرۋشى تۇلەك وسى كۇندەردىڭ ءبىرىن تاڭداعان سوڭ قازاقستانعا كەلىپ ۇبت تاپسىرادى.

جاڭالىقتار