قان قىسىمىنان باس اۋىرسا نە ىستەۋ كەرەك؟
26 مامىر 13:10

قان قىسىمىنان باس اۋىرسا نە ىستەۋ كەرەك؟

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - قان قىسىمى وزگەرگەندە باس اۋرۋى پايدا بولۋى مۇمكىن. مۇنداي ساتتەردە جاعدايىڭىزدى قالاي قالىپقا كەلتىرۋگە بولاتىنىن رەسەيلىك تەراپيەۆت تاتيانا رومانەنكو ءتۇسىندىردى، - دەپ حابارلايدى «Sputnik راديوسى».

قان قىسىمى تومەندەگەندە ادام السىزدىك پەن باس اۋرۋىن سەزىنۋى مۇمكىن. دارىگەردىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي جاعدايدا كوفەين كومەكتەسە الادى.

«باسىڭىز اۋىرسا، الدىمەن قان قىسىمىن ولشەۋ كەرەك. ول تومەن بولسا، كوفەين بار سۋسىندار كومەكتەسە الادى. ياعني، جاڭا قايناتىلعان شاي نەمەسە كوفە ىشكەن ءجون. كەيدە بۇل شارالار جاعدايدى جاقسارتۋ ءۇشىن جەتكىلىكتى»، - دەدى تاتيانا رومانەنكو.

باس اۋرۋى قىسىم جوعارىلاعاندا دا پايدا بولادى.

«قىسىم جوعارىلاعاننان باس اۋىرسا، وندا ءبىزدىڭ مىندەتىمىز - قان قىسىمىن تۇراقتاندىرۋ (ءدارى- دارمەكتەرمەن - اۆتور). قان قىسىمى تومەندەسە، باس اۋرۋى دا كەتەدى. الداعى ۋاقىتتا قىسىمنىڭ كوتەرىلۋىنە جول بەرمەۋ ماڭىزدى. ال باس اۋرۋى ءجيى مازالاسا، بۇل گيپەرتونيا دەگەندى ءبىلدىرۋى مۇمكىن»، - دەپ ەسكەرتتى دارىگەر.

مامان باس ءجيى اۋىرسا، دارىگەرمەن كەڭەسۋ كەرەك ەكەنىن ايتتى.


جاڭالىقتار